even geduld
even geduld

Verkoopsvoorwaarden

1. Iedere bestelling verplicht onvoorwaardelijk tot afname. De door ons geleverde waren dienen vóór de lading te worden nagezien en gekeurd. Door het enkele feit van de lading worden zij als onherroepelijk aanvaard aanzien. Voor goederen die bij de lading niet konden worden nagezien, geldt het enkele feit van ze in ontvangst te nemen als onherroepelijke en definitieve aanvaarding. Een gebeurlijk voorbehoud dat bij de aanvaarding wordt gemaakt, wordt als onbestaande aanzien indien niet bevestigd per telefax binnen de twee uren nadien. In voorkomend geval zal de koper het bewijs van verzending van de fax aan het adres van de verkoper moeten leveren.
2. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien het vervoer door onze vennootschap wordt georganiseerd en/of ten laste genomen, dan wel door onze vennootschap wordt uitbesteed aan derden.
3. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar bij aanbieding. Het enkel afleveren en aanvaarden van de factuur doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsintrest lopen van 12 % per jaar tot op de dag van de betaling. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum zal bovendien, indien geen schriftelijk protest werd aangetekend, het factuurbedrag verhoogd worden met 15 % als schadevergoeding, met een minimum van 40 euro, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.
4. Eigendomsvoorbehoud : De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper.
5. De overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.